Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 7 - Tuần lễ từ  21 đến 27.10.1959 -Ngã ba số mạng - xã luận -VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07

VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10

Ðề Mục


Phi Loan


DÂN CHỦ XÃ HỘI

Trong số trước chúng tôi có nói đến điểm đại cương trong thông điệp của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đọc trước Quốc hội khóa 2; là nới rộng dân chủ.  Song thiết tưởng chúng ta cũng nên phân biệt dân chủ xã hội với dân chủ tự do khác nhau thế nào?

Theo cái đà tiến bộ của nhơn dân thế giới thì ngày nay chế độ dân chủ tự do kể như lỗi thời, các nước Tây Phương cũng như một số lớn các nước nhược tiểu vừa thu hồi nền độc lập đều cố gắng xây dựng chế độ dân chủ xã hội.  Nó là một lợi khí sắc bén để chống Cộng trên bình diện quốc tế, cũng như nó tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công cuộc cách mạng quốc gia trên mọi phương diện chánh trị, kinh tế, văn hóa.

Việt Nam Cộng hòa cũng như một số nước Á Phi vừa thoát khỏi nanh vuốt của thực dân phong kiến, lẽ cố nhiên nông nghiệp hãy còn lạc hậu, công nghiệp thì kể như rằng không, đa số nhơn dân lại là công nông nghèo nàn, cơ cực chưa có cơ hội nâng cao mực sống của họ, chưa tạo được điều kiện vững chắc để hoán cải đời sống của họ thì dầu có dân chủ tự do họ cũng không sao chiến thắng được nghèo đói bịnh tật xây dựng đời sống ấm no như ý họ mong muốn.

Cho nên ngoài cái chính sách dân chủ xã hội ra không có chính sách nào gọi là hữu hiệu để cứu vớt nhơn dân ra khỏi vòng nghèo đói.

Nhận thấy đó là một lối thoát duy nhứt có thể đưa dân tộc Việt Nam đến chỗ sung túc ấm no     nên Chánh phủ Cộng hòa đã thể hiện chính sách nầy từ mấy năm nay, cụ thể nhứt là vấn đề phát triển cộng đồng ở nông thôn, thăng tiến cần lao ở thành thị, mở rộng dinh điền ở Cao nguyên.

Dầu có khách quan thế mấy chúng ta cũng không thể không nhìn thấy đây là các cơ cấu xây dựng nền tảng cho chính sách dân chủ xã hội vững chắc nhứt, an toàn nhứt và cũng phù hợp với nguyện vọng của nhơn dân nhứt.

Tuy nhiên, những điều nêu ra trên đây mới chỉ là ý niệm khái quát, sự thành công toàn vẹn còn phải chờ ở sự cố gắng, nổ lực liên tục của toàn dân, cho nên chuẩn bị đón Tết Cộng hòa năm nay không có nghĩa là chúng ta vui mừng suông hay lạc quan thái quá, mà chúng ta nên nhớ đến nhiệm vụ trước quốc gia dân tộc, trước một ngày lịch sử thiêng liêng: cùng nhau ta đẩy mạnh các công tác xã hội để kiện toàn nền dân chủ xã hội của Việt Nam.

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10