Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 6 - Tuần lễ từ  14 đến 20.10.1959 -Ngã ba số mạng - xã luận -VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06

VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10

Ðề Mục


Kiều Hạnh


NỚI RỘNG DÂN CHỦ

Trong thông điệp của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đọc tại buổi khai mạc Quốc hội khóa I, chúng ta không thể không chú ý đến điểm phát triển tự do dân chủ.  Về điểm nầy Tổng thống đã nhấn mạnh: „Dân chủ không phải vĩnh viễn đóng khung theo một số công thức và định lệ được đặt ra ở những thời đại khác, dưới những bầu trời khác“ .  Như vậy không chóng thì chầy nền dân chủ V.N. sẽ được nới rộng.  Tuy nhiên, trước đây có hai luồng dư luận chung quanh vấn đề nới rộng dân chủ.  Một luồng dư luận cho rằng:  Cần mở rộng tự do dân chủ để chống Cộng một cách hữu hiệu hơn, vì một khi dân chúng được hưởng chế độ tự do rộng rãi, đời sống được an nhàn bảo đảm, thì họ không còn mơ ước đến thiên đàng Cộng sản và dầu Cộng sản có giỏi tuyên truyền cách nào đi nữa nhứt định dân chúng cũng không bị đánh lừa.

Dư luận thứ hai thì trái lại; vì cần chống Cộng nên phải hạn chế một số tự do dân chủ mà Cộng sản luôn luôn tìm cách lợi dụng những hình thức dân chủ công khai để phá hoại chánh quyền.  Vả lại trong tình thế đặc biệt của nước nhà hiện nay chưa có thể mở rộng dân chủ đến mực cao độ như ở Âu Mỹ đuợc, tuy vậy công cuộc phát triển dân chủ vẫn tiến hành đều đặn trong khuôn khổ quốc gia, tùy theo nhu cầu của tình thế và trình độ của nhơn dân.

Năm năm qua....

Nền Cộng hòa dần dần được củng cố theo chiều hướng phát triển dân chủ trong khuôn khổ quốc gia.  Mới đây nhơn dân V.N. được thêm một thắng lợi lớn lao nữa: việc thành tựu rực rỡ trong công cuộc bầu cử Quốc hội khóa II.  Và chính trong ngày lịch sử khai mạc Quốc hội, Tổng thống V.N. Cộng hòa đã long trọng đề cập đến việc phát triển dân chủ kiện toàn nền Cộng hòa ở toàn quốc V.N.

Lời tuyên bố của Tổng thống khác nào ngọn gió mát quạt vào lòng dân, gây nên niềm tin tưởng ở sự thành công tươi sáng của chế độ Cộng hòa.

Ðã xây dựng được nền tảng dân chủ vững chắc, nên chánh phủ Việt Nam Cộng hòa không ngần ngại thách đố Việt Cộng hãy thi đua dân chủ với miền Nam (trong Tuyên cáo 6 điểm của Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa ngày 28-6-58).

Nói riêng lãnh vực ngôn luận và báo chí, công cuộc phát triển dân chủ đã thể hiện trong việc bãi bỏ kiểm duyệt, tuy rằng đây là bước đầu trong cuộc thí nghiệm việc sử dụng cái quyền ăn nói của báo chí, nhưng hai năm qua, báo chí V.N. đã tỏ ra xứng đáng trong việc sử dụng cái quyền nầy.

Bấy lâu nay báo chí đã đi sát chánh quyền trên mọi công tác cải tiến dân sinh, phổ biến dân chủ, báo chí đã tham gia vào công cuộc chống Cộng một cách đắc lực, nếu được mở rộng tự do, báo chí càng được thêm nhiều lợi khí để chống Cộng hầu củng cố nền Cộng hòa của nước V.N.

Hiện giờ toàn dân đang chuẩn bị đón mừng ngày Tết Cộng hòa một cách trọng thể.  Cố nhiên ngày Tết đến sẽ vô cùng tưng bừng và nó có một ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành của nền dân chủ.

Vui mừng đón Tết Cộng hòa, Vui Sống hân hoan trình bày quan điểm trên đây.

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10