Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 3 - Tuần lễ từ  23 đến 29.09.1959 -  Ngã ba số mạng - xã luận -

VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03

VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05
VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10

Ðề Mục


Tuý Phượng


NÀNG TIÊN MỚI

Ðại Học gần tựu trường.  Cứ bằng vào số ghi tên năm nay thì phân khoa khoa học có đông sinh viên hơn các năm trước.  Nhưng so với số sinh viên các phân khoa khác, như phân khoa luật học chẳng hạn, thì ngành khoa học còn thưa người quá.

Nếu tuổi trẻ cần phải mê say một cái gì, thì thanh niên ta nên mê say cô mỹ nữ khoa học, vì cô ấy là một nàng tiên của thế kỷ hai mươi, đẹp mỹ miều và rất giỏi dang.

Bạn mơ cô Hằng, bạn bị cô X., cô Y. chiếm lòng, hãy quên những cô ấy đi, trở về thiếu nữ huyền diệu mà cây gậy phép là chiếc ống cấy vi trùng, là cục phấn dùng viết nhiều phương thức rắc rối.

Nhiều người bi quan bảo rằng chỉ có triết lý về cuộc đời, rằng nhân sinh quan, và nhiều thứ phức tạp khác nữa mới giải thoát loài người được, còn khoa học chỉ tròng thêm xiềng xích lên đời sống của ta thôi.

Họ quên rằng chính khoa học đã thay đổi cả triết lý về cuộc đời, thay đổi cả nhân sinh quan, và như thế, khoa học chi phối cả các thứ mà họ tưởng rằng ở trên tất cả, tôi muốn nói cái triết lý về cuộc đời oai vệ kia.

Chúng ta cứ thiển cận mà xét việc: ông cố của chúng ta xưa, đi Huế để thi hội, nếu không đi ghe bầu, phú mặt cho sóng to gió lớn, thì lội bộ tháng nầy đến tháng khác trên đường Thiên lý, chớ có đâu tàu suốt như ngày nay cho đỡ tốn thì giờ.

Nhà sử học Michelet đã nói rất chí lý rằng mỗi phát minh khoa học, đi trùng với mỗi cuộc giải phóng nhơn loại và hễ máy chạy hơi nước ra đời là không còn nô phu ngồi dưới hầm để chèo thuyền galère nữa.

                                                                         *

Cách đây hai năm, khoa học đại học là nơi vắng sinh viên nhứt Sài gòn.  Giờ thì tình thế đã thay đổi chút ít, nhưng sánh với các phân khoa khác như là luật khoa chẳng hạn, phân khoa khoa học vẫn còn thưa khách.

Ðành rằng không cứ hễ đổ cử nhân khoa học là phát minh ngay được, nhưng như Lương Khải Siêu đã nói, chính anh hùng vô danh sẽ tạo ra anh hùng hữu danh.  Khi ta đã có cả một đạo binh cử nhân khoa học thì từ trong đó sẽ nhô ra một vài nhà khoa học lỗi lạc mà sự tìm tòi làm họ say mê hơn là hư danh bên ngoài.

Cái say khoa học là cái say đáng yêu của thế kỷ, và sự si mê nàng tiên mới, không kém thi vị hơn những mối tình người chút nào hết.

Bao giờ cho có phong trào tìm tòi khoa học, như phong trào hu-la-húp năm rồi?

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10