Truyện ngắn - Tạp văn -
Người đẹp là ai....................................................................................................... PDF

Nóp, đệm, chiếu, mùng............................................................................................

PDF

Thua chim hậu điểu..................................................................................................

PDF
Vài ý nghĩ và truyện ngắn........................................................................................ PDF

Kinh nghiệm viết văn của tôi....................................................................................

PDF

Một thế giới tự tạo...................................................................................................

PDF

Nữ thám tử thôn Ổ...................................................................................................

PDF

Sài Gòn Xưa In Ít.....................................................................................................

PDF

Vài kỷ niệm viết lách với Thanh Nam.......................................................................

PDF
Một cuộc mưu sát PDF