Truyện ngắn - Tập truyện Tân Liêu Trai
Ma rừng................................................................................................................ 01 PDF

Ma mới..................................................................................................................

02 PDF
Tiếng thần rừng...................................................................................................... 03 PDF