Truyện ngắn - Tập truyện Nụ cười nước mắt

Nửa nước nửa dầu...................................................................................................

01 PDF

Bơ vơ.......................................................................................................................

02 PDF
Không có đi, thì không có lại.................................................................................... 03 PDF
Những khối tình con của học sinh............................................................................. 04 PDF
Chiêu lỳ, chiêu lý, chiều ly......................................................................................... 05 PDF
Vỡ lòng yêu.............................................................................................................. 06 PDF
Bóng ma trường áo tím.............................................................................................. 07 PDF
Một cây triết lý xanh dờn.......................................................................................... 08 PDF
Tình thơ dại ............................................................................................................ 09 PDF
Lưu bút ngày xanh.................................................................................................... 10 PDF