Truyện ngắn - Tập truyện Nhng bước lang thang.. -NXB : Thịnh Ký. (1966)
Những hàng me Sàigòn............................................................................................. 01 PDF
Sông Ông Lãnh........................................................................................................ 02 PDF
Quà đêm trên sông ông Lãnh..................................................................................... 03 PDF
Mả cũ bên đường.................................................................................................... 04 PDF
Có những xác diều.................................................................................................... 05 PDF
Khóc bạn chim......................................................................................................... 06 PDF
Lọ sứ cổ.................................................................................................................. 07 PDF
Âm thanh bí mật........................................................................................................ 08 PDF
Giải phẩu tâm thần................................................................................................... 09 PDF
Lan đam mê............................................................................................................. 10 PDF
Văn-nghệ đứng đường............................................................................................. 11 PDF
Nước Tàu muôn thuở............................................................................................... 12 PDF

Hui nhị tì (1)............................................................................................................

13 PDF
Hui nhị tì (2) ............................................................................................................ 14 PDF
Thần thánh Sài Gòn.................................................................................................. 15 PDF
Chùa chiền, đền, miếu.............................................................................................. 16 PDF
Phố của Thành phố.................................................................................................. 17 PDF
Vắng bóng bia đá thì hỏi bia miệng........................................................................... 18 PDF