Truyện ngắn - Tập truyện Nhốt gió
Cái Bách-xê............................................................................................................ 01 PDF

Trự thứ mười..........................................................................................................

02 PDF

Bàn tay năm ngón....................................................................................................

03 PDF
Nhốt gió.................................................................................................................. 04 PDF

Không trốn nữa........................................................................................................

08 PDF