Nghiên cứu & thơ


Nghiên cứu

Việc mãi nô dưới vòm trời Ðông Phố và chủ đất thật của vùng Ðồng Nai
PDF
Anh Ðào
PDF
Phụ nữ râu PDF
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam PDF
Lột trần Việt ngữ 25 chương PDF
Nguồn gốc địa danh Sài Gòn PDF
Học lại chữ Tàu PDF
Chế độ đa phu PDF
Sự thật về con rồng con phụng PDF
Bão lụt năm con rồng PDF

Thương thảo với GS Trần Ngọc Ninh về hai loại từ Cái và Con

PDF
Loại những tác phẩm xưa viết bằng Hán-văn PDF
Một mùa Xuân Toàn Hồng PDF

Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa

PDF

Thơ

Thơ Ba Mén PDF
Dâng má thương PDF
Phút cuối cùng PDF