Impressum

Trang WEB www.binhnguyenloc.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Bình-nguyên Lộc cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để sử dụng với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn gốc của nó www.binhnguyenloc.com.

Biên tập và thực hiện:

Vinh Lan (vinhlan@web.de)
Phan Tấn Tài: (pttai@web.de)
Trang Quan Sen: (tqsen@yahoo.de)


Bắt đầu từ: 1.12.2007


Trách nhiệm:

Những thông tin đăng trên trang nầy đều được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhựt hóa đều đặn. Tuy nhiên chúng tôi không thể bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính thời sự cũng như về sự chính xác và đầy đủ của nó. Ðối với các bài viết có ký tên tác giả và các trang links khác chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về nội dung và hình thức của nó.

Tất cả những thông tin trên trang nầy đều có thể xóa hay sửa đổi mà không cần phải báo tin trước

Haftungsausschluss

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Haftung oder Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für Artikels (Bài viết) und alle Links zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden.